۰۲ مرداد ۱۳۹۴

خروس همسایه


...............................................................................

خروس همسایه

همسایه مان خروسی داشت
بر بام خانه کوسی د اشت
گرگی به بوم ترکستان
خرسی به مرز روسی داشت
 آب و گلی به آبادان
باغ و بری به طوسی داشت
جولانگه شپش ،  ریشی
بر چهرۀ عبوسی داشت
چادر به سر زنی ازقم
بر تخت آبنوسی داشت
زیر لحاف   دامادی
افکنده بر عروسی داشت
پندار بویناکی با
کردار زشت و لوسی داشت
همسایه مان خروس داشت
همسایه مان خروسی داشت

هیچ نظری موجود نیست: