۰۶ مرداد ۱۳۹۴

ای زنان جهان


................................................................................


 ای زنان جهان

ای زنان جهان 
زنان را دریابید
که مادران نادان
کودکان نادان می زایند
و کودکان نادان
بزرگان نادان می شوند
و بزرگان نادان
جهانی نادان می سازند
و جهان نادان مادران نادان می پرورد 
و مادران نادان کودکان نادان می زایند

زنان را دریابید
ای زنان جهان
که نادانی هولناک ترین جنایت هاست


م.سحر

هیچ نظری موجود نیست: