۰۳ شهریور ۱۳۹۴

تضاد امر مقدس با امور دنیوی و سیاست و قدرت

هیچ نظری موجود نیست: