۱۲ مرداد ۱۳۹۴

پرسش..................................................................................


پرسش

دوش با همزاد گشتم  رو برو
گفتم او را کاین  دماغ آزار   بو ؛
سر برآورد از کدامین منجلاب ؟
من نمی دانم !  تو می دانی ، بگو !
گفت اگر از عقل خود پرسان شوی
گویدت : در خویشتن کن جستجو !

م.سحر

3.8.2015
پاریس


هیچ نظری موجود نیست: