۱۶ مرداد ۱۳۹۴

در باره مذهبیون سیاسی ، ملی مذهبی ها و «روشنفکران دینی» ـ

هیچ نظری موجود نیست: