۲۳ شهریور ۱۳۹۴

گفتار در باره عدم مشروعیت تاریخی حکومت روحانیت در ایران

هیچ نظری موجود نیست: