۱۶ شهریور ۱۳۹۴

آزمندی روحانیت و سوء استفاده از قداست دینی به نفع قدرت سیاسی

هیچ نظری موجود نیست: