۲۹ دی ۱۳۹۴

عقد اتم با مستر بتُن


...............................................................................

عقد اتم برای مِستر بتُن
                             
سالها از چشمِ مردم خواب رفت
 وز تنِ  ملّت توان و تاب رفت
چند صد میلیارد خرجِ هسته ها
بیش و کم در کیسۀ ارباب رفت
شد اتُم هم بسترِ مِستر بتُن
ماهی نگرفته با قلاّب رفت
«آب سنگین» بود سوغات اراک 
«سنگ» باقی ماند، اما «آب» رفت!

م.سحر
18.1.2016 پاریسهیچ نظری موجود نیست: