۰۲ فروردین ۱۳۹۵

روانپارگی ایرانیان

روانپارگی ایرانیان         
 ..........................................................

ایرانی اند و نیک ندانند کیستند
زیرا دچار نقص ِ روانپارگی ستند

با پاره ای ، عرب تر از اعرابِ یثربی
اما به پارۀ دگری ، اعجمی ستند

هم دل به مِهر بستۀ زردشت و کورشند
هم سر بر آستانِ عُمر یا علی ستند

امشاسپند و ایزدشان میدهد گزیت
تا بندگان درگه جّن و پری ستند !

تاریخ می گریست بر احوالِ زارشان
زین غم که در عزای عرب می گریستند

بیش از چهارده سده بگذشت و کس نگفت
کاین گُمرهانِ بادیه ، سرگرم چیستند؟

این رو به قبلگانِ لقای عرب گُریز
پس چیستند اگر دو روانپاره نیستند؟

باشد که از حصار توهّم رها شوند
روزی که روی پای اصالت بایستند!

روزی که بی عصای کسان فارغ از فریب
برعقل و هوش و بینشِ خود متـّکی ستند!!


م.سحر
پاریس
14.3.2016

هیچ نظری موجود نیست: