۱۶ تیر ۱۳۹۵

تصرف قدرت سیاسی و سلب روحانیت از صنف روحانیت

هیچ نظری موجود نیست: