۰۸ بهمن ۱۳۹۶

قهرمانان قدیم

قهرمانان قدیم
..................... 
باقهرمانان قدیمم آشتی نیست
وان آتشی دردل که می پنداشتی نیست
ای باغبان، دیریست تاجز نیمسوزی
ازآن درختانی که خود می کاشتی نیست
در رنج آنان گرچه غمها خورده ام من
زان قهرمانان قدیم آزرده ام من
درمن بهارستان آنان را خزان برد
زین شوکت پژمرده شان پژمرده ام من
هرچند روح طاغی ام مظلوم کُش نیست
با قهرمانان قدیمم روی خوش نیست
چون میتوانم درخموشی آشیان داشت
وقتی صدای قعرِ وجدانم خمش نیست؟
با آنکه یاد و نامشان دردل نشسته ست
برقهرمانان قدیمم راه بسته ست
پرچم نگون افتاده است ازبام آمال
کشتی به موجی سهم درساحل شکسته ست

28/1/18
م.سحر

هیچ نظری موجود نیست: