۱۱ خرداد ۱۳۸۶

زن ایران


با نگاهی به چهرهء خون آلودِ یک زن ایرانی
که عساکر 27 سالهء جهل محاصره اش کرده بودند سروده شد . ـ

زن ایـــــــران .....

1

.....................
ای خستهء تیغ ِ جهل در وادی ما

حُزنت غم ِ ما و شادی ات شادی ما

ای خواهر و مام و دُخت ِ ایران ، درداک

سرخ است رُخت ز خون ِ آزادی ِ ما ؟


2

ای خواهر و مام و دُخت ِ ایران که چنین

کردند رُخ ِ ترا به خونت رنگین

تنها نه به ما ، که بر خدا می کوبند

این تیغ ِ ستم ، دشنه ء کین ، خنجر ِ دین ! ـ

م. سحر
پاریس ، 1/6/2007

برای شنیدن این دو رباعی در آواز اصفهان
و با صدای دوست هنرمندم علی تهرانی می توانید به سایت
ـ « آواز های روزانه»ـ
به این نشانی مراجعه کنید: ـ
Pour écouter ce poème nomé "Femme d'Iran" ,
dans le mode "Esfahan" (chanté par : Ali Tehrani) :به این آهنگ نیز می توانید گوش بدهید و تصویرهایی را همراه با آن مشاهده کنید
ازهمینجــــــــا