۲۳ تیر ۱۳۸۶

رنگ

رنگ


ـــــ.........
ــ برای دلارا دارابی و شهادت رنگ هایش

.
ــ از دامگـَهت گریزگاهت رنگ است
.
ــ فریاد ِ تو رنگ و دادخواهت رنگ است
.
ــ ای بستهء دام ِ جور و نیرنگ و جنون
.
ــ معصومیت ِ ترا گواهت رنگ است . ـ
..............................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطف کنید و با فشار دادن دکمه ای که زیر سرانگشتان
دارید برای لحظهء کوتاهی به زندان بروید و به فریاد
رنگ ها و تصاویر دلارای بیست ساله چشم وگوش بسپارید
: ـ
همینجاست : ـ
http://www.savedelara.com/Delara_Paintings.html