۰۱ شهریور ۱۳۸۹

زندانی آزاده


برای شیوا نظر آهاری
بانوی آزاده و انساندوست ایرانی که در زنجیر فقهای مستبد حاکم بر ایران اسیر است


...................................................


زندانی آزاده
ایران به جز از فخر به فرزند چه دارد؟

هرچند ندانسته که در بند ، چه دارد!ـ

شیواست یکی زان همه فرزند برومند

زندانی آزاده و آزادهء دربند


م.سحر
پاریس 16.8.2010
......................................................................
چقدر طرح گویا و زیبایی ست که مانا نیستانی
برای شیوا نظر آهاری ترسیم کرده است
درود بر این هنرمند با احساس و توانا