۱۸ دی ۱۳۸۹

سوگ
بازهم خبری دردناک و ناگوار: ـ

امروز شنیدم که انسان والا، نویسندهء شریف و آزادی خواه ویکی از برجسته ترین درام نویسان معاصر ایران محسن یلفانی سوگوار فرزندبراومند وهنرمند بیست وچهارسالهء خویش است. چه می توان گفت در چنین غمی و در چنین اندوهی جز آن که سربرشانهء محسن یلفانی بگذاریم و با او در این غم جانکاه بگرییم؟ محسن جان ،مرا هم در غم خود شریک بدان اگرچه وسعت رنج تو این روزها در اقیانوس ها نمی گنجد

م.سحر