۰۹ دی ۱۳۸۹

این روز ها..........................................

این روز ها


این روزها که سرد و گزنده ست


بر بال لحظه های رونده ست


شاید گرش به حال بگرییم


این حالتی که موجب خنده ست


گویی قفس شکسته و در وی


عمر تو انتظار پرنده ست


خط می کشد به عرصهء آفاق


گویی دل از نگاه تو کنده ست


گویی به دِنج کشور جان ، مرگ


در حال کودتای خزنده ست


بر سر کُله نهاده شب از روز


وین روزها چه سرد و گزنده ستم.سحر

پاریس ، 27.12.2010