۰۱ اسفند ۱۳۸۹

حصر موسوی


می گویند موسوی و همسرش را در خانه اشان حصر کرده اند
ابیات زیر در این باره است
..........................................................................


آنچه می گویند «حصر موسوی » ست

خود یقین میدان که نصر موسوی ست

خدعهء دشمن گر او را حصر کرد

شام او را بامداد ِنصر کرد

راه فردا بر کسی مسدود نیست

سهم دشمن زین شرر جز دود نیست

م.سحر
پاریس 19.2.2011
سی بهمن