۳۰ بهمن ۱۳۸۹

روز اول اسفند


روز اول اسفند

...............................

صبح ِ پویه و پیوند

روز اول اسفند

روز خیزش ایران

پُرشتاب و توانمند

دست ِ جدّ و پدر در

دست ِمادر و فرزند

روز رزم جوانان

کاردان و برومند

آنچه می شکفد شوق

وانچه می شکند ، بند

صبح شوکت ایران

روز اول اسفند


م.سحر

پاریس ، 18.2.2011
خط:م.سحر