۲۸ بهمن ۱۳۸۹

در ستایش گوی خاکدر ستایش گوی خاک


.............................


قدر دان باش ، کاین زمین از ماست

زَر زیرین ، بَرِ برین از ماست

زندگی بر زمین ِما رویید

گوهر ِ رویش آفرین از ماست

فلک ، انگشتر است و خاک ، نگین

شادمان باش، کاین نگین از ماست

بد و نیک از وجود ِما خیزد

فرَح و رنج و مِهر و کین ازماست

دوست از ما و دشمن است از ما

وآنکه ما راست در کمین ازماست

کُفر اگر ، آشتی ست ، کُفر از ما

دین اگر دشمنی ست ، دین از ماست

روزگاران ِ خاک را ثمریم

میوه افروز و میوه چین از ماست

نیست مارا جز این سفینه ی خاک

قایق از ما و سرنشین از ماست

جز بر این خاک ، زندگی مَطَلب

بخت ِ این وقت، برجبین از ماست

دوست میدار و نازنین میدار

که چنین مَهدِ نازنین از ماست

م.سحر

16.2.2011

پاریس

...................................................

این شعر با الهام از فیلم زیر سروده شد

م.س

http://www.youtube.com/watch?v=2HiUMlOz4UQ&feature=player_embedded