۲۸ بهمن ۱۳۸۹


حکام نظام اسلامی دانشجوی دانشگاه هنر صانع ژاله را کشته اند

اکنون قتل او را به یارانش نسبت می دهند

و او را یک شهید بسیجی می نامند

و تا بوت او را ابزار تبلیغات تبهکارانهء خود میکنند. ـ

نفرت بر استبداد دینی .ـ


***

اسلام ز خلق عید می دزدد

هم وعده و هم وعید می دزدد

از دزدی خاک ما نیامد سیر

اکنون از ما شهید می دزدد

م.سحر


16.2

................................................
البته مقصود از اسلام همین حکومتی ست که سی سال است در ایران به جنایت و بیداد و غارت و فحشا و انواع رذالت ها اشتغال دارد و خود را حکومت اسلامی و سردمداران حکومت خود را نمایندگان خدا و نایب امام زمان و آدمکشان خود را سربازان گمنام امام زمان می خواند.ـ