۲۸ بهمن ۱۳۸۹

اللهُ اکبر
اللهُ اکبرالله ُ اکبر گفتی و هیزم کشیدی


تا شعله ور سازی تنور مستبدان


بر استخوان نسل ها پارو نهادی


بی عیب شد راه عبور مستبدان


اللهُ اکبر گفتی و غافل بُدی زانک


زور اندر افزودی به زور مستبدان


یک بار دیگر هم بگو الله ُ اکبر


تاجاودان ماند حضور مستبدانم.سحر

16.2.2011

پاریس


.........................................


یادداشت:ـ

می توان به جای شعار الله و اکبر شعار زنده باد آزادی سرداد

الله و اکبر گویی های امروز ،غداره بندان فردا را بر مردم آزاده و آگاه ، دلیر خواهد کرد و همچنانکه مهندس بازرگان در فردای انقلاب 57 مخالفان نظام اسلامی را یک درصدی ها خواند و دستور خاموشی داد ، مستبدان فردا همین الله و اکبر گویی های امروز را بهانه خواهند کرد تا ریشهء آزادی را بسوزانند و استبداد دیگری را بر فرزندان و نوادگان شما تحمیل کنند.ـ

از شعارهای ایدئولوژیک بپرهیزید به خصوص از شعارهایی که صاحبان اصلی اش دکانداران دین و ملایانند

و چنانکه تاریخ چهل ساله اخیر نشان داد ، همواره سر ریزه خوران (مکلا یا شبه روشفکر )دین سیاسی بی کلاه می ماند زیرا به قول قرآن خَسره الدنیا والآخره می شوند یعنی چوب دوسر گُ ...ی ـ