۲۸ بهمن ۱۳۸۹

برای صانع ژالهبرای دانشجوی هنرمند صانع ژاله که قاتلان پیکر او را مصادره کرده اند.ـ


زان زخم که بر داغ دل افزودندت


در بستر و تابوت نیاسودندت


چون ژالهء ناب بر زمان خوش میتاب


باکت نه اگر به تهمت آلودندت


م.سحر

16.22011