۲۶ بهمن ۱۳۸۹

این مجلس اسلام


با دیدن فیلم مجلس شورای اسلامی و هرولهء کرسی نشینان نمایندگی مردم ایران که بر سرو کله خود می کوفتند و عربده کشان اعدام این و آن را خواستار بودند دو رباعی زیر نوشته شد . بنا بر این ، برای دانستن شأن نزول رباعی های دوگانه به این فیلم نظری بیاندازید و در باغ وحش مجلس شورای اسلامی یک تفرجی بکنید

http://www.youtube.com/watch?v=zMPW9fZQ1pA

این مجلس اسلام

این مجلس اسلام که جوش آورده ست

کوهی ست که زاییده و موش آورده ست

روباه و سگ و دراز گوش آورده ست

در ظل خدا وطن فروش آورده ست


****

اجماع خر ازمجمع ملاخوشتر

سگدانی ازین صحنهء غوغا خوشتر

بیغولهء دد بهتر ازین لانهء جهل

اسطبل ازین مجلس اعلا خوشتر

***

لطفا این دو رباعی را هم بر رباعی های پیشین بیفزایید
***
آمد خبر از مجلس اسلامم دوش
کافتاده میان وکلا جوش و خروش
پرسیدم و در جواب ماندندخموش
کاین مجلس ملی است یا باغ وحوش؟
*
بر اهل وطن این همه ذلت تاکی؟
این خاک ، فتاده در مذلت تا کی؟
این مایه بلا ، اینهمه علت کی؟
وین جانوران وکیل ملت تا کی؟

م.سحر

پاریس ، 15.02.2011