۲۴ بهمن ۱۳۸۹

پیام به مصر


برای شنیدن این شعر باصدای م.سحر روی نشانی زیر اشاره کنید

پیام به مصر

....................................


ای مصریان که پویش و ابرام با شماست

طغیان ِ نیل و هیبتِ اهرام با شماست

دولت به بام و صبح ِ رهایی به کامتان

کاینگونه پاس ِ آبرو و نام با شماست

حاشا به شبروان ندهید اختیار ملک

اکنون که روشنایی ی ایّام با شماست

رَه پُر شکوفه باد ، که فردای مصر را

سوی بهار پویه به هر گام با شماست

مقصد نهفته گرچه در ین خاکباد ِ عصر

ره جُستن و اراده و اقدام با شماست

پیوند و عِرق و عاطفه و عقل و دوستی

بیرون ز هرزه رویی ی اوهام باشماست

هان ، تا به اهل دین نسپارید ، بخت ِ خویش

آسوده کردن ره ازین دام با شماست

ایران ز کید ِ اهل شریعت به باد شد

در چنگ ِ باد ، دیدن اجرام با شماست

آزادی شماست که از چشم ِ بَد به دور

وین چشم ِ بَد به جامهء اسلام با شماست

دزدان راه ، جامهء اخوان به تن کنند

ره بانی به جا و به هنگام با شماست

ایرانیان که دوزخ دینشان به خدعه سوخت

زانان پذیره گشتن ِ پیغام با شماست

15.2.2011


م.سحر