۱۳ اسفند ۱۳۸۹

ازین سه شنبه تا اون سه شنبه

دوتا دوبیتی

برای «این سه شنبه تا اون سه شنبه»ـ


***


جهان آلوده در گنداب خوش بی


سگان را نصر بالارعاب خوش بی


بساط قتل و غارت همچنان پهن


سه شنبه تا سه شنبه خواب خوش بی


***

سه شنبه تا سه شنبه بی ته وینم


نذونم توچه وینی مو چه وینم


درفش و داغ دشمن نو به نو بی


نمک، نو نو ، به زخم کهنه وینم


م.سحر
13 اسفند