۱۸ اسفند ۱۳۸۹

دریغا مردی که افشار بود

وقتی مرد بزرگی می میرد جهان ما یک پله به تاریکی بیشتر می گراید.ـ
ایرج افشار از آنها بود. دهخداوار زیست و دهخداوار ، نامبُردار و سبکبال از میان ما رفت.ـ قطعا جمعیت ملیونی تابوت او را مشایعت نخواهد کرد اما همهء ایران با اوست .
یادش چون نامش پایدار
م.سحر