۱۹ اسفند ۱۳۸۹

آتش چار شنبه سوری

آتش چارشنبه سوری

.....................................

درین دوران سخت تیره روزی

بیا تاآتشی خوش برفروزی

ز رنگش سرخ رویی وام گیری

به رقصش زرد رویی را بسوزی


م.سحر
10 مارس 2011
پاریس