۲۳ اسفند ۱۳۸۹


درین دوران سخت تیره روزی

بیا تاآتشی خوش برفروزی

ز رنگش سرخ رویی وام گیری

به رقصش زرد رویی را بسوزی

........................................چارشنبه سوری در راه است


......................................................ایران خودم سلام علیکم

ایرن خودم سرتو بالا کنایران خودم بهار تو راهه

شکوفه شاهده سبزه گواهه


ایران خودم چشمای ماهت

میون آسمون مونده به راهت


ایران خودم دلارونلرزون

بذا بهار بیاد کنار ایوون


ایران خودم هف سینو جور کن

از سفرهء عید غصه رو دور کن


ایران خودم ظلمتو ورچین

سبزی رو بکار کنار پرچین


بذا تا بشکفه سوسن و سنبل

بلبل بشینه رو شاخهء گل


قمری بزنه به زیر آواز

شاعر بشه با دلش غزلساز


مطرب بزنه به سیم سازش

دشمن بشینه روتخم غازش


اردوی غم از مرز تو دورشه

باغ و جنگلت دریای نورشه


ایران خودم سلام علیکم

ایران خودم سرتو بالا کن


بگو تا بچه هات بیان کنارت

شادی بیارن به روزگارت


زیبایی و عشق ونغمه و نور

همه همدم صلح و شادی و شور


بذار یار، لب یارش رو ببوسه

توی جلد ِ سیا ، دلش نپوسه


بذا رو شاخ ِ گل غنچه بخنده

نذار وا نشده لباشو ببنده


بذا چشمه تو جوبار بشه جاری

نذا لباش بخشکه تو صحاری


ایران خودم قربون اسمت

بذا بشکنه اون بند طلسمت


بذا بشکنه این حصار کهنه

دیو کپّه کنه تو غار کهنه


بذار تا از دیار روشنایی

آزادی بیاد به دیدنایی


آزادی برات آب حیاته

واس ِ نوسفرات چترِ نجاته


ایران خودم عشق کبیرم

تو که تو زنجیری ، منم اسیرم


ایران خودم مامای عزیزم

یه جون دارم و اونم به پات می ریزم


ایران خودم عید بهار ه

دل ِ آهوی عشقت بی قراره


دل ِآهوی عشقت تو بیابون

ازین واحه به اون واحه گریزون


ببین آهوی عشقت خون ِ صافش

شتـَک زد به زمینت واس ِ نافش


ببین گلات چطو پرپر ِ بادند

پریشون و پیام آورِ دادند


پیام آور آزادی فردا

برا اهل وطن ، شادی فردا


ایران عزیز مام گرامی

روحت شده شرکت سهامی


نام و شرفت رو سکه کردند

زربفت ِدلت رو تکه کردند


ایران خودم مام ِ قدیمم

یادت ، نفـَس و غمت ندیمم


ایران خودم سلام علیکم

ایران خودم سرتو بالاکن


ایران خودم توچاه نفتی

زیر بار زور کاش نمی رفتی


ایران خودم سبزه دمیده

وقت رفتن غمت رسیده


این دفعه زمستون ِهزاره

وارونه روی خرش سواره


ایران عزیز، وطن ِ کـُهن دیر

بذار تا پاک بشه خاک ِ تو از غیر


بگذار که سیاهی روسیا شه

یک بار دیگه خدا ، خدا شه


این قلعهء جور واژگون شه

خاکش گِل و سقفش آسمون شه


امروز و ببین، برای فردا

تا کشته نشه ندای فردا


ایران خودم سلام علیکم

ایران خودم سرتو بالا کنم.سحر

م.سحر