۲۶ اسفند ۱۳۸۹

چهار ترانه برای این روزها

چهار ترانه برای این روزها
.........................................................

عید آمد و ما لختیم


عید آمد و آسمان گریان داریمچشم نگران و دل بریان داریملختیم که اهل دین قبامان برُدند


عوریم که پیرهن ز قرآن داریم


آرزوی باران


عید آمد و اندوه فراوان داریم
چشم ِ نگران به حال ِ ایران داریم
از سیل سی و دوساله مان قحطی زاد
زانروست که آرزوی باران داریمعزم عبور


زان ظلم کز اهل ِ دین به ایران داریمقوت غم و دردِ کهنه بر خوان داریمچشمی به ستاره ای و عزمی به گذار


زین شبکدهء سیاهکاران داریم


بویهء آزادی


ازوحشت دین دلی هراسان داریم
چون بویهء آزادی انسان داریم
ژرفای شب ایستاده برجای اما
امیّد به خورشید درخشان داریم
پاریس 16.3.2011
م.سحر