۲۷ اسفند ۱۳۸۹

پیشواز


پیشواز

ای سال ، مگر به شادی آغاز مگرد

بی شعر و سرود و رقص و آواز مگرد

تا بازآید بهار آزادی ما

ای سال ستمگر ، برو و باز مگرد ! ـ


م.سحر
پاریس 18.3.2011
.........................................................................

سال بصیرت


سالی که عبور کرد از آتش و دود

سالی ست کزو توان دشمن فرسود

استبدادش «سال بصیرت» نامید

اما چو جمال ِ شیخ ، بی سیرت بود!ـ


م.سحر
17.3.2011