۰۳ فروردین ۱۳۹۰

هدیه ای از آباده


از چمن ها گر گذشتی یاد من کن

گر شنیدی سرگذشتی یادمن کن

درود بر این نوجوانان هنرمند

ببینید این ویدئوی نوروزی را