۱۶ فروردین ۱۳۹۰

پیام به گلها


پیام به گلها
گل ناز و گل ناز و گل ناز

نمیدونُم کجا پر می کنی واز

اگر دونُم بهارونت کجا بی

همین دم با قفس آیُم به پروازگل نور و گل نور و گل نور

زدوری کردنت از ما ، چه منظور؟

اگر از حال مو پرسی همین بی :ـ

دل تنگ و شو تار و ره دورگل داغ و گل داغ و گل داغ

دل بی هم زبونُم سی ته مُشتاق

مو در غربت به یادت دیده در خون

تو در میهن به داغت بسته در باغگل رنگ و گل رنگ و گل رنگ

کنار چشمه سر سابیده بر سنگ


اگر پیک نسیمت سی من آیو


هزارافسانه دارم دردلِ تنگ
گل یاد و گل یاد و گل یاد


که رنگ آتشت دل برده از باد


گذاری بر بهار ما نداری


پری برگی ،پری بالی ، پری زاد


........................................................

م.سحر

پاریس 4.4.2011