۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰

در باره فدرالیسم قومی و زبانی


فــــــدرال
...........................................

فدرالم فدرالم فدرال

می دهم خاک وطن را دو ریال

هرکه هرجا که به ا ُو گوید سو

فدرال است اقامتگه او

هرکه هرجا که به سو گوید اُو

میر نو بایدش و دولت نو

هرکه هرجا که به نان گفت چورک

وطنش باشد از ایران منفک

هرکه هرجا به چورک گوید نان

فدرال است و جدا از ایران

زود سو با چورکش برگیرد

به دیار دگری پر گیرد

فدرال است بهین راه نجات

به لنین و به محمد صلوات

.......................................
م.سحر

پاریس 18 می 2011