۳۱ خرداد ۱۳۹۰

امتحان دین ، رهایی ، حکومت دین / سه شعر کوتاه از م.سحر


امتحان دین ، رهایی ، حکومت دین
1


امتحان دین


ملتی آرمان خود را داد


به زمین ، آسمان خود را داد


پای بر بخت و پشت بر تقدیر

تاب و توش و توان خود را داد

اهل دین را به تخت شاهی بُرد

وحشت آورد و جان خود را داد

دین در این گیر و دار در ایران

آمد و امتحان خود را داد

2

رهاییاگر ایران ازین بلا برهد


هم ز شیطان هم از خدا برهد

وارهیدن ز غیر ، آسان است

همتی تا از آشنا برهد

عمر در کار این رهایی کن

مرد این راه باش تا برهد


3


حکومت دین


دین که حاکم شود به کشور تو

بر تو خنجر کِشد برادر تو

جهلت آموزگار و ننگ،مراد

ستمت داد و ظلم،داور تو

هم خدایت شود به سکه بدل

هم شود راهزن پیمبر تو

هم تجاوز کنند بر روحت

هم بسوزند بال و پیکرتو

دین که حاکم شود همان دوزخ

شعله ور می شود برابرتو

هرچه زیبایی است و شور و نشاط

وآنچه اندوخته ست باور تو ؛

خشگ و تر هیزمند و درآتش

همه خاکسترند برسر تو

آسمان ظالم است وخاک تباه

دین که حاکم شود به کشور تو

م.سحر
پاریس
20 .6.2011

http://msahar.blogspot.com/