۰۲ خرداد ۱۳۹۱

ای ناصر مکارم شیرازی


ای ناصر مکارم  شیرازی

می گویند آیت الله ناصر مکارم شیرازی هم شاهین نجفی را مرتد خوانده و به قتل

 او فتوا داده است. این پیام برای او ارسال می شود.

...............................................................................

...............................................................
ای ناصر مکارم شیرازی
راضی مشو به قتل و سراندازی
تو تاجری ، تراست همان خوشتر
در خانه ات ، خزانه غنی سازی
فتوی مده که خون هنرمندان
ریزند بهر ِ سازی و آوازی !
درحجره ات به قند و شکر پرداز
زان پیشتر که حجره بپردازی
بپذیر این پیام سلیم از من 
ای ناصر مکارم شیرازی

م.سحر 21.5.2012
هیچ نظری موجود نیست: