۰۳ شهریور ۱۳۹۱

حجاب
حجاب


حُکم ِ حجاب را ، زن اگر در جوال شد
درکِ تفاوتِ زن و زَردَک ، محال شد

ای مسلمین ، زنند نه زردک زنانتان
عقلِ شما چگونه چنین در زوال شد؟

در معجر سیه ز چه پوشیدشان ؟ چرا
زینگونه روی و موی زنانتان وبال شد؟


فرزندِ یک زن اند زن و مرد ، از چه روی 

بر زن حرام ، آنچه به مردان حلال شد ؟

پوشش نکاهد از زن پوشیده رو، کژی

باورمکن که دشمنِ پاکی جمال شد !

زن همچومرد ، پاکی از آزادگی بَرَد

آزادگی ست آنچه محیط ِ کمال شد

ای رَه سپرُده مرد ، ز دین ، تا ستمگری

نقل ِ تو را چه موجب این انتقال شد ؟ 

بهر چراست اینهمه نادانی ات به روح ؟

آخر ترا که بانی ی این ابتذال شد ؟

دین را حصار آدمیت کرده ای و خود

 زان غافلی که شیرِ ضمیرت شغال شد!  

انسانیت یکی ست چه زن باشی و چه مرد

زین بگذری ، زالالِ ِ وجودت ، ذغال شد !م.سحر 11/8/2012

هیچ نظری موجود نیست: