۳۰ مرداد ۱۳۹۱

گویند که شعر ... ـ
                                                       
1
گویند که شعر از «سر کین» می گویم
فریاد کشان و خشمگین می گویم
آن می گویم که چشمها می بینند
این می بینم که اینچنین می گویم !
2
گویند: «  بِران غبار ِ خشم از سخنت
تاطبع ، به وجد آید ازین دم زدنت»
گویم که : « سرای پُر شد از کرگدنت
بلبل خواهی نوازند بر چمنت ؟»
3
گویند: «سخن به خشم و کین کمتر گوی
از مطرب و شاهد و می و ساغر گوی»
گویم : « تو بر آن بزم حقارت بنشین
و اندرز به گوش ِ شاعری دیگر گوی  !»
4
گویند « که مشت می زنی بر سندان
شاعر نرود به جنگ قدرتمندان
گویی در سر عقل نداری چندان
گویم تو کناره گیر ازین ره بندان !»
5
گویند: « کهن فکر و کهن گویی تو
از این سخن کهن چه می جویی تو؟»
گویم : « سخن نو از تو چون آموزم
کز شعر و سخن نبرده ای بویی تو ؟» 
6
گویند : « ترا چه  داده است آن وطنت؟
کاینگونه مدام ازو بوَد  دم زدنت؟ »
گویم : « که بر آن نداده ها دارم مهر
ره نیست ولی  به  کوی ادراک ِ منَت !»
7
گویند که : « سی سال ، سرودی چون شد؟
جز آن که ترا دفتر و دل ، پر خون شد؟»
گویم : « به امیدِ عشق لیلی باید 
گامی دوسه اندرین سفر مجنون شد!»
8
گویند که : « از تیغ کلامت چه شکست ؟
سی سال سروده ای چه داری در دست ؟»
گویم: « زینسان که دی به ما پیوسته ست
خواهد شب ما نیز به فردا پیوست!»
9
گویند : « هنر ، تو را چه سود آورده ست
غیر ار رنجی که بر حسود آورده ست ؟»
گویم : « به همین آتش پنهان در دل ـ 
شادیم ، به چشم اگرچه دود آورده ست!»
10
گویند : « ره ِ تو جز به رنجت نفزود
راهی به جز این رهَت بباید پیمود!»
گویم : « پِی ِ آسایش خود باش که ما
شادیم در آن رهی که نتوان آسود !»  
11
گویند : «شبی به باد و بوران داری
غمگین سفری به شهر کوران داری»
گویم : « نه همین بس آنکه ما را گویند
خوش ، آب به خوابگاه موران داری ؟»
12
گویند که دائم از چه می پردازی
با بار گران به کار  دشمن سازی ؟
گویم: «به جز این چه می توان کرد ،  که نیست
طبعی که به جور و کین کند انبازی ؟
13
گویی که ز گاهواره  تا   بر لب   گور
طعبی ست مرا که خو نگیرد با زور
زینسان چه کنم اگر نسازم دشمن ؟
زینرو چه کنم اگر نباشم مهجور ؟
14
گویند : « سزای توست مهجوری تو
و ز خانه و خاک و  آشیان  دوری تو
زیرا نتوان شکست عهدت با دوست
زیرا نتوان خرید ،  مزدوری تو !»
15
گویند :  چنانی و چنینی شب وروز
 چون خار به چشم اهل ِ دینی شب وروز
گویم: « چه کنم که  دیده بسته ست  ترا  ؟
دین ، دوزخ ما شد و نبینی شب و روز !»
16
گویند: «  به دین مبند  بد دینی  را
وین ظلمت مُدهشی  که می بینی را »
گویم که : «  ز دین  ، من آن بنا می بینم
حال ، آن که تو رنگ و روی تزئینی را ! »
17
گویند : « دو روز عمر بی غم  ، سرکن
 آسوده ز رنج  هردوعالم ،  سرکن »
گویم :  « تو اگر ازین هنر آگاهی
فارغ ز غم  زمانه یک دم سرکن ! »
18
گویند : «  سیاست بنسازد  با  شعر
فریاد و جدل نمی بَرازد با شعر ! »
گویم : «ز سخن چه سود ، اگر  درصف داد
بر  لشگر  بیداد  نتازد   باشعر  ؟ »
19
گویند که: « همسُرای شو  زَنجره    را
مگشای به روی راستی  حنجره   را
 گر می بینی به کوچه خون می شویند
 زنهار  مبین ،  ببند  آن  پنجره  را !»
20
گویند : «  چنین کن و چنان کن در شعر
همراهی ی اهل ِ کاروان کن در شعر
چون خربزه آب است  منه در انبان
رهتوشه بخواه و  فکر نان کن در شعر ! »
21
گویند :  « ز شعر تو  شهودی   نرسد
زین شعله تو را به غیر دودی  نرسد
سودای چه می پزی در این آتش دل ؟
گر نان نرسد  ، زشعر سودی نرسد !  »
22
 گویند : در این زمانهء   بی    دردی
بهر ِ چه به گِرد ِ دردسر می گردی؟
تا هست  جهان به کام نامردمِ دون
چه فرق ، میان مردی و  نامردی  ؟

م.سحر
14.8.2012
هیچ نظری موجود نیست: