۲۲ مرداد ۱۳۹۱

ای عاشقان..............................................................................

برای جوانه های عاشقی که در کشورم درو شده اند
                                                                       
ای عاشقان ، آیا شما را سرنوشتی هست؟
آنجا که اکنونید ، خشتی روی خشتی هست؟

مرگ آمد و نشکُفته تان از کشتزاران بُرد
دشتی در آن شهرِ خموشان زیرِ کِشتی هست؟

اینجا جهنم زیر ِ بال ِ ماست سوزان تر
آنجا که بی ما رفته اید ، آیا بهشتی هست؟

زیبا بهاری هست و طاووسِ خرامان را
پنهان به پرهای نگارین ، پای زشتی هست؟

طوقی ، طنابی ، خنجری ، داسی ، صلیبی  با
برگی ، مدادی ، خط کشی ، خواند و نوشتی هست؟

دستِ خدا درآستین ، تیغ ِستم درکف
هنگامه گر ، در مسجدی ، دیری ، کِنشتی هست؟

ای عاشقان ، رفتید و ما تنها تر از پیشیم
آیا شما را خوشتر از ما ، سرنوشتی هست؟

م.سحر
پاریس 12.8.2012

هیچ نظری موجود نیست: