۲۳ مرداد ۱۳۹۱

تصویر یاران


تصویر یاران

خواهند کی برچید این زنجیر ها را؟
ـ  روزی که انسان بشکند تقدیر ها را
کی یاس پیرِ خانه خواهد شد شکوفان؟
ـ  روزی که گنجشگان خورند انجیرها را
کی عاشقی را بوسه می بخشد عزیزی؟
ـ  روزی که دیگر نشنوی آژیرها را
تصویر یاران کی نشاط آرد به جان ها؟
ـ  روزی که بتوان دید آن تصویرها را
کی دل ، گشایش یابد از روح طبیعت؟
ـ  روزی که بگشایند بی تقصیرها را !

م.سحر
12.8.2012

هیچ نظری موجود نیست: