۱۹ مرداد ۱۳۹۱

دردِ دین


دردِ دین


دردِ ما را که راهِ درمان نیست
دردِ دین است ، دردِ انسان نیست

آن که با دردِ  دین شود مُعتاد
دیگر از آدمی نیارد یاد

بُت ِ اوهام ، بُرده هوشش را 
تنگ بسته ست چشم و گوشش را


تا چنبن دردمندِ  دین شده ایم
زآدمیت کران گُزین شده ایم !

دشمنِِ  ماست این رَویّت ِ ما
دردِ دین کُشته آدمیت ِ  ما  !

 
م.سحر                                             

9.8.2012          

هیچ نظری موجود نیست: