۲۳ مهر ۱۳۹۱

آدم کُشی در هیچ آئین نیست !ـ
آدم کُشی درهیچ آئین نیست 
دینی که آدم می کُشد دین نیست
 گر کِشت دین، بار آرد از کُشتار
این کِشته اِلّا نفرت و کین نیست !
نام خدا یادآورِ صلح است
زینتگر ِ شمشیر و زوبین نیست !
پیغمبران ، پیغامِ  مِهر آرند
در آستینشان دستِ سنگین نیست
در قولشان فرمان ِ غارت نی
در دستشان گُرز و تبرزین نیست
هم نوعشان سُم کوب استر،  نه !
خونریزشان برخانهء زین نیست
هرگز کتاب آسمانی شان
در سایهء بیداد،  تدوین نیست
هرگز خداشان دهشت آور ، نی !
هرگز نداشان وحشت آگین نیست
بنگر مسیحا را که در مَقتل
بر قاتلانش نیز نفرین نیست
زرتشت را بنگر که درسنجش
جز نیکی اش معیار و شاهین نیست
هان ای فقیهان ِ جنایت کیش
دین محمد هرچه هست ، این نیست
نهب و قِتال و ظُلم  و بی رحمی
دستورِ الرحمن و یاسین نیست
دین کرده دست افزار جور ، اما 
جز ننگتان درجوف ِ خورجین نیست 
بیمارقدرت را به غیر از خون 
گویند دانایان که تسکین نیست
بیماری قدرت شما را کشت
گور ِ شما جز تلّ ِ سرگین نیست

م.سحر
پاریس 13/10/2012


هیچ نظری موجود نیست: