۲۵ مهر ۱۳۹۱

بیداد ها که رفت بر ایران


  
بابخت ما زمانه به کین بود
دوران ترکتازی دین بود 
ابلیس زیر پرچم الله 
فرمانروای کل زمین بود
بر تخت سلطه ، گاو سفه را
فکر بلند و رای رزین بود
ارباب فقه و روضه و تزویر
خاقان و میر و بیگ و تگین بود
اوباش و رذل و دزد و دنی را
حکم جهان به زیر نگین بود
انسان حقیر و خائف و رنجور
خلوت گزین و گوشه نشین بود
تقدیر خلق در کف جُهال
دنیا به کام دیو لعین بود
اندیشه پایمال توحش
آزادگی خرابه گزین بود
دیوار بود و دود و تباهی
دل غرق ناله های حزین بود
مسجد کنام ِ جُندِ دنائت
منبر ، مکان اهل کمین بود
نام خدا به قبضهء شمشیر
دین خدا به فتنه قرین بود 
زینسان چهار نسل تبه شد
تقدیر چار نسل چنین بود !
بیدادها که رفت بر ایران 
یکسر به حُکم دین ِ مبین بود

م.سحر
9/10/2012

هیچ نظری موجود نیست: