۰۵ فروردین ۱۳۹۲

تجدید عهد
تجدید عهد 
...............................

تجدید عهد با خر خود کن

او را بخوان و داور خود کن

هر عرعری که کرد در آخور

ترجیع بندِ عرعر خود کن

هر مصرعی نوشت به دفتر

صدر الکلامِ دفتر خود کن 

هر دانشی که برد به مکتب

دستار گونه بر سر خود کن

آن جُل که داشت بر سرِ پالان

بستان و زیبِ پیکر خود کن

گاهی کنار عرصهء شطرنج

او را رقیب ِ مهترِ خود کن

گاهی به سیر عالم معنا

وی را جناب رهبر خود کن

گاهی رهاش کن ز طویله

یک چند بسته بر در خود کن

وینگونه میر ِ و مصدر خود باش

خود را سوار استر خود کن

م.سحر
5/1/1392


هیچ نظری موجود نیست: