۰۳ فروردین ۱۳۹۲

فضای یکدست
....................

فضای یکدستکوچه ها در خیال دور شدند

عابران محو در عبور شدند

مثل پاشوی مرده شوخانه

سقف میخانه ها نمور شدند

یک به یک یادِ روشنانِ سکوت

همچو شمع فسرده کور شدند

ظلمت و تیرگی و تاریکی

هر سه هم سایهء حضور شد

هرسه تن جامهء سیاه به بر

ندبه خوانان مرگِ نور شدند

در شبستان کهکشان گویی

اختران زنده در قبور شدند !

عرصه یکدست شد ، فضا یکدست

وصله های زمانه جور شدند !
م.سحر
4/1/1392

هیچ نظری موجود نیست: