۳۰ اسفند ۱۳۹۱

تبریک نوروزیتبریک نو روزی 

م.سحر

............................


بر تو این سال نو مبارک باد
خوبی و مهر بی شمارک باد !
خوشتر از آن بهارکان که گذشت
خوش به کام تو این بهارک باد !
خرمی با تو دوستک گرداد
بخت و اقبال بر تو یارک باد!
منتظر بودی انتظارک را
منتظر بر تو انتظارک باد!
گوشک دشمنت شود سوراخ
چشمک دلبرت خمارک باد!
به تعادل رساد حال و ترا
قوهء فکر برقرارک باد !
به جهان تا مدارَک خیری ست
دَوَرانت بر این مدارَک باد

آنچنانک شوی که ایران را
به وجودِ تو افتخارک باد !

م.سحر
1/1/1392

هیچ نظری موجود نیست: