۱۹ فروردین ۱۳۹۲

ای اصفهان

برای زنده ماندن زنده رود سروده شد


ای اصفهان

.............................................................


گر موج زنده رود نماند
نصف ِ جهان که بود نماند
آن نغمه ها که سی و سه پل داشت
خوشتر ز چنگ و رود نماند
در محفل کسایی و شهناز
آن نغمه و سرود نماند
بر دل دگر سرور نیابی 
بر لب دگر درود نماند 
بر چهره ها نشاط نبینی
برگفت ها ، شنود نماند
باغت شکوفه زار نگردد
بام افق کبود نماند
ای اصفهان نمان که نمادت
در عالم نمود نماند 
شهرِ شکوه ، بو که نبینم 
کز شوکتت وجود نماند
.................................

پاریس
8/4/2013

م.سحر
هیچ نظری موجود نیست: