۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

گورتان را گم کنید ...ـ

گــــورتــــان را گـــُم کــنیـــــد....


ای که کردستید بازارِ ستم ، دین و خداتان را
«کس به چیزی یا پشیزی برنگیرد سکه هاتان را» *
فقه وجدانسوزتان جز دام تزویر و رذالت نیست
گرچه بی وجدان ، روا دارید ننگ ِ نارواتان را
هرچه بیماری ست از ذات شما ساری ست بر این خاک
مرگ خوشتر باد اگر بیمار بپذیرد دواتان را !
دین تبر کردید و سرو افکن به جان جنگل افتادید
خون فروپوشانده در بیداد گاهان جای پاتان را
مردم ایران ندیده ست از مغول آنچ از شمایان دید
برنخواهد تافتن زین بیشتر جور و جفاتان را

گورتان را گم کنید از عرصه ء تاریخ این کشور
بیش ازین با خون مگردانید سنگ آسیاتان را

م.سحر
11/5/2013
پاریس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* وام از اخوان ثالث


هیچ نظری موجود نیست: