۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

دوسخن در دو رباعی : از برتراند راسل و مارک تواین دوسخن در دو رباعی


زیبا سخنی روایت است از راسل
میگوید : « اگر کار جهان شد مشکل
زانروست که جاهل از یقین سرشار است
پیوسته ولی به شکّ ، قرین است عاقل!»این گفته ام از سخنوری در یاد است :
آنجا که وطن اسیر استبداد است ،
گر رأی کسی منشاء تغییری بود ،
کِی حاکم ، حُکمِ رأی دادن داده ست؟

 ..........................................................

یادداشت :

رباعی نخستین سخنی ست منسوب به برتراند راسل ، فیلسوف انگلیسی
و رباعی دوم سخنی ست منسوب به مارک تواین  ، نویسنده آمریکاییم.سحر
9/5/2013

هیچ نظری موجود نیست: