۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

مگر در گور
.......................................


مگر در گور
با اجازه استادم مهدی اخوان ثالثـ« ای درختان عقیم ریشه تان درخاک های هرزگی مستور

یک جوانه ی ارجمند از هیچ جاتان رُست نتواند»* مگر در گور

ای گروهی برگِ چرکین تارِ چرکین پودِ[ پَستی زاد ِ ننگ آلود]

ـ «هیچ بارانی [زهیچ ابری ] شما راشُست نتواند» مگر در گور

باد، هردم عرصه از نامردمی هاتان تُهی بر دامنِ این خاک

آنچنان کائینهء تاریخ ردّی ازگذرتان جُست نتواند مگر در گور 

بندگی زانگونه تان بسته ست در ظلمت که حتی دست آزادی 

جانتان را حلقهء زنجیر کردن سُست نتواند مگر در گور !

19/5/2013
م.سحر
پاریس

هیچ نظری موجود نیست: