۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

رد صلاحیت هاشمی
اندر رد صلاحیت هاشمی رفسنجانیصلاحیتت رد شد ای هاشمی
به قدرت رهت سد شد ای هاشمی
سرانجام لطف قدیم علی
به اکبر مؤکد شد ای هاشمی
نشان داد پروردهء خوان ِ تو
ترا دشمنی دَد شد ای هاشمی
زمشهد به قم بردی و کردی اش
امامی که امجد شد ای هاشمی
به جای خمینی نشاندی کسی 
که خصم ِ مجسّد شد ای هاشمی
بتی برتراشیدی از چوب خشک
کت اینک به مقعد شد ای هاشمی
بدی کرده ای و بدی دیده ای
نگویم ترا : بد شد ای هاشمی !


□□ 
کسی که رد شدن کوسه مصلحت دیده ست

به ریشِ مصلحت این نظام خندیده ست

کدام مصلحتی بی صلاحیت خواند
رئیس مصلحت خویش را جز آن بی دست ؟ 


براستی که دراین باغ وحش بی سر و بُن
چه ها که دیده ندیده ست وگوش نشنیده ست؟

م.سحر

20/5/2013

هیچ نظری موجود نیست: